Senin, 18 Juli 2011

Mata Kuliah Semester 1-5


MATA KULIAH SEMESTER I

1.      B. Arab 1
2.      B. Indonesia
3.      B. Inggris 1
4.      Ilmu Alamiah Dasar
5.      Ushul Fiqih
6.      Ilmu Kalam
7.      Komputer
8.      PPKN
9.      Ulumul Hadis
10.  Ulumul Qur’anMATA KULIAH SEMESTER  II

1.      B. Arab II
2.      B. Inggris II
3.      Filsafat Umum
4.      Fiqih dan Pembelajarannya
5.      Landasan Pendidikan
6.      Perkembangan Peserta Didik
7.      Sejarah Pendidikan Umum
8.      Hadis dan Pembelajarannya
9.      Sejarah dan peradaban Islam
10.   Tafsir dan pembelajarannya


MATA KULIAH SEMESTER III

1.      B.Arab  III
2.      B.Inggris III
3.      Fiqih II dan Pembelajarannya
4.      Hadis II dan Pembelajarannya
5.      Ilmu Akhlak/Tasawuf
6.      Media Pembelajaran PAI
7.      Pendalaman PAI Di Sekolah
8.      Perencanaan Pembelajaran PAI
9.      Psikologi  Pendidikan
10.  Tafsir II dan Pmebelajarannya

MATA KULIAH SEMESTER IV

1.      B. Arab IV
2.      B. Inggris IV
3.      Fiqih III
4.      Hadis III
5.      Bimbingan Konseling
6.      Pengelolaan Pendidikan
7.      Pendalaman PAI Di Madrasah
8.      Statistik Pendidikan
9.      Tafsir III
10.  Administrasi Pendidikan


MATA KULIAH SEMESTER V

1.      Belajar dan Pembelajaran
2.      Evaluasi Pembelajaran PAI
3.      Filsafat Ilmu
4.      Filsafat Islam
5.      Ilmu Pendidikan Islam
6.      Kapita Selekta Pendidikan
7.      Micro Teaching
8.      Pengembangan Kurikulum
9.      Pengembangan Kepribadian Guru
10.  Qurratul Qutub


Tidak ada komentar:

Posting Komentar